Liberační balíček III.

Vláda ČR na svém zasedání dne 08.06.2020 schválila tzv. Liberační balíček III, v jehož rámci jsou upraveny některé daňové úlevy zavedené v rámci předchozích Liberačních balíčků. Ministerstvo financí pak v návaznosti na toho rozhodnutí vlády vydalo Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události ze dne 10.06.2020, ve kterém předmětné daňové úlevy stanovuje. Níže pro Vás shrnujeme obsah tohoto balíčku.

Účelem tohoto balíčku stejně jako těch předešlých je zmírnění dopadů současné mimořádné situace na podnikatele i další daňové subjekty. Proto se ministerstvo financí rozhodlo přistoupit ke hromadnému prominutí daně, příslušenství daně, pokut nebo správních poplatků. Samostatným opatřením je pak odpuštění na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků.

Nový balíček prodlužuje lhůtu stanovenou ke splnění podmínek pro prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a s pozdní úhradou této daně u poplatníků, kteří mají povinnost podat daňové přiznání v zákonné lhůtě, která byla původně do 01.04.2020, a to až do 18.08.2020. Je tak možné podat daňové přiznání a uhradit daň až do 18.08.2020, a to bez jakékoliv sankce.

V rámci tohoto balíčku je dále prodloužena i lhůta ke splnění podmínek pro prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí až do 31.12.2020 bez jakékoliv sankce. Pro úplnost je nutné uvést, že v současnosti je již v poslanecké sněmovně návrh na zrušení této daně.

Zároveň se promíjí správní poplatky vzniklé v období od 01. 08. 2020 do 31. 12. 2020, a to za podání žádostí na finanční či celní úřad, a to např.  žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.

Dochází také k posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 08. 2020 a promíjí se pokuta za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020 a dále k posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod., a to do 18.08.2020.

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejícím s tématikou současně platných daňových úlev se na nás neváhejte obrátit.Autor: Monika Wetzlerová-Deisler
Autor: Filip Turčáni