Změny v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob v České republice

Dne 01.12.2016 nabyde účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob („ZTOPO“) a řízení proti nim, která přinese zásadní změny do koncepce trestní odpovědnosti právnických osob.

Zatímco podle původního znění zákona přijatého v roce 2011 byly právnické osoby odpovědné pouze za trestné činy taxativně vyjmenované v § 7 ZTOPO, nyní byl zvolen princip zcela opačný, kdy právnické osoby nově odpovídají za všechny trestné činy kromě těch uvedených v § 7 ZTOPO. Fakticky tak došlo k rozšíření okruhu trestných činů přičitatelných právnické osobě na několikanásobek. Po novelizaci předpisu spadají do výčtu trestných činů právnických osob také téměř všechny trestné činy hospodářské a majetkové povahy (nově např. zpronevěra, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození a zvýhodnění věřitele, ale také porušení předpisů v souvislosti s vývozem zboží dvojího užití a vojenského materiálu; z dalších trestných činů mj. neoprávněné nakládání s osobními údaji).

Ve znění ZTOPO po novelizaci právnické osoby odpovídají za trestné činy spáchané

  • jejích statutárním orgánem,
  • vedoucími osobami nebo
  • jinými osobami vykonávajícími rozhodující vliv anebo
  • zaměstnanci při plnění pracovních úkolů.

V případě jednání zaměstnanců při plnění pracovních úkolů právnická osoba za trestný čin odpovídá pouze tehdy, pokud zaměstnanci jednali na základě pokynů orgánů právnické osoby či osob uvedených ad a) – c) anebo pokud nebyla přijata opatření a prováděna dostatečná kontrola k zamezení takového jednání zaměstnanců (compliance).

Výraznou změnou, kterou přinesla novela ZTOPO, je možnost právnické osoby vyvinit se z odpovědnosti za trestný čin, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu osobami uvedenými ad a) – d) zabránila. Bližší specifikaci pojmu „veškeré úsilí“ však zřejmě přinese teprve soudní výklad.