Mezinárodní právní poradenství

Hledáte mezinárodní advokátní kancelář? SAXINGER je na Vaší straně a se svými mezinárodními odbornými týmy Vám radí kompetentně, efektivně a s cennými zkušenostmi přímo na místě. Informujte se předem online o široké škále témat mezinárodního obchodního práva.

 

Share Deal nebo Asset Deal při koupi podniku

Koupě podniku se může uskutečnit různými formami transakce. Primárně je třeba si položit otázku, zda má být realizován tzv. Share Deal nebo tzv. Asset Deal. Pojmy se odvozují od aktuálního předmětu koupě – společenské podíly a akcie („shares“) nebo investiční majetek („assets“). Ačkoliv se hovoří o koupi podniku, nevyskytuje se „podnik“ v celé jeho komplexnosti jako předmět koupě. Jak Share Deal, tak i Asset Deal jsou spojeny s výhodami i nevýhodami a závisejí silně na daňové a podnikatelské výchozí situaci podniku. Volba správné formy transakce by se měla proto uskutečnit vždy jen na bázi rozsáhlého testu Due Diligence a pomocí advokátní expertízy.


Obsah


Jaké jsou rozdíly mezi Share Deal a Asset Deal?

Rozlišení mezi Share Deal a Asset Deal je významné, neboť různé výchozí pozice mají význam na provedení a klíčové úkoly Due Diligence a na podobu koupě podniku.

Při Share Dealu, neboli při koupi podílů, přebírají kupující veškeré podíly nebo pouze většinový či menšinový podíl cílové společnosti, která podnik vede.

Oproti tomu kupuje-li se jednotlivý investiční majetek – jako např. dlouhodobá aktiva, stavební hmoty a suroviny, ochranná průmyslová práva, vztahy podle smlouvy – jedná se o Asset Deal, neboli koupi podniku v užším slova smyslu. Zatímco při Share Dealu prodávají společníci své podíly, vystupuje při Asset Dealu společnost sama jako Prodávající. Při Share Dealu se nemění identita subjektu, který vede podnik. Oproti tomu záleží při Asset Dealu na tom, zda různý investiční majetek dle zákonných ustanovení tvoří podnik a zda jsou pro něj nařízeny zvláštní právní následky.

U podnikatele – fyzické osoby, kde je podnikatelem fyzická osoba, si přirozeně otázku ohledně Share Dealu a Asset Dealu neklademe. Protože se nejedná ani o společnost ani neexistují společníci nebo podíly společnosti, nepřichází Share Deal v úvahu. Zůstává pouze možnost zcizit investiční majetek podnikatele – fyzické osoby v rámci Asset Dealu.

Jaké jsou výhody a nevýhody Share Dealu?

Velkou výhodou Share Dealu je jeho jednoduchá a rychlá realizace. Kupující nabývá pouze podíly společnosti a tím svým způsobem podnik „komplet“. To znamená, že kupující nabývá veškeré smluvní poměry s třetími osobami, pohledávky, dluhy a ostatní práva a povinnosti zůstávají v platnosti. Také aktiva a pasíva zůstávají nezměněna. Navenek trvá společnost, známá na trhu, i nadále, a realizovaný Share Deal zůstává často nepovšimnut.  

Zdánlivá velká výhoda Share Dealu je ale zároveň jeho velkou nevýhodou. Protože je podnik nabýván jako celek, přebírají se též potenciálně neznámé závazky a rizika ručení, za něž nyní kupující sám ručí. Zejména v krizi je Share Deal neatraktivní, protože kupující je při platební neschopnosti povinen podat insolvenční návrh, příp. v již existující insolvenci přesahují stávající závazky investiční majetek. Vzhledem k tomu by měl kupující nejprve v rámci Due Diligence odhalit rizika a v dalším kroku zajistit širokou záruku a konkrétní ustanovení ohledně ručení, aby se také prodávající zaručil za rizika a majetek.

Jaké jsou výhody a nevýhody Asset Dealu?

Při Asset Dealu získává kupující jednotlivý investiční majetek. Kupující tak získává výhodu, že může sám rozhodnout, jaký investiční majetek chce převzít, čímž sníží své riziko ručení. Toto je také rozhodující faktor, proč má při insolvenci smysl Asset Deal. Tak může být ze společnosti vykoupen pouze hodnotný a atraktivní investiční majetek.

Realizace Asset Dealu je nákladnější, protože se musí převést každý jednotlivý majetek. Asset Deal vede nutně vždycky k enormní byrokratické zátěži a zabere spoustu času.

Na základě zásady určitosti je nutné označit konkrétně každý převáděný hospodářský předmět v kupní smlouvě. Obecná formulace, jako např. „veškeré k obchodní činnosti nutné předměty“, nemusí často stačit. Pouze to, co je uvedeno v kupní smlouvě, se nakonec kupuje, a zbytek zůstává u prodávajícího. Doporučuje se proto vytvořit seznam veškerého investičního majetku, který má být převeden, aby se na žádný pro provoz podniku nutný majetek nezapomnělo. Zejména u velkých podniků lze rychle ztratit přehled a další nákup je většinou nepřiměřeně drahý.

Další nevýhodou je nutný souhlas při převodu smluv. Prodej nevede k automatickému přechodu smluvních poměrů, ale převod každé jednotlivé smlouvy musí být zvlášť přezkoumán a smluvním partnerem schválen. Pokud smluvní partner nebude souhlasit, nedojde k žádnému přechodu smlouvy na kupujícího. Smluvní strany využívají na tomto místě často příležitosti k tomu, aby podmínky smlouvy nově projednali, příp. učinili souhlas závislým na lepších podmínkách, aby získali výhodu z prodeje.

Je třeba vzít rovněž v úvahu, že při Asset Dealu může dojít k ručení ze strany nabyvatele za podnikatelské závazky. Protože ručení nabyvatele vůči třetím osobám nemůže být vždy vyloučeno, je důležité, identifikovat s tím související rizika v rámci Due Diligence a ve vnitřním poměru k prodávajícímu stanovit odpovídající úhradu vzniklých škod a převzetí žalobních nároků.

Due Diligence: pečlivé posouzení šancí a rizik

Správné rozhodnutí mezi Share Dealem a Asset Dealem vyžaduje rozsáhlý test Due Diligence. Zde mají být pečlivým posouzením nejrůznějších oblastí identifikovány zejména daňově-právní a ekonomické šance a rizika. Zatímco u Share Dealu je těžištěm zjišťování, zda jsou podíly prodávané nezatížené závazky a zda jsou bezvadné, měl by u Asset Dealu tato kritéria splňovat každý jednotlivý majetek.

Poradenství při koupi podniku: Doporučuje se advokátní podpora

Výše uvedené závěry ukazují, že rozhodování v procesu koupě podniku, zejména pak volba mezi Share Dealem a Asset Dealem, může mít dalekosáhlé následky. Zpravidla je tomu tak, že Share Deal může být podstatně jednodušeji a rychleji realizován. Je však třeba v tomto případě dbát na zvýšené nebezpečí ručitelského rizika. Kromě toho mohou pro nebo proti Share Dealu nebo Asset Dealu hovořit především daňové a bilanční výhody a nevýhody. Pro zúčastněné je pak dobré, pokud se orientují i v daňových otázkách

Shrnutí: Asset Deal je nákladnější – Share Deal je rizikovější

Rozhodování, zda má být podnik zakoupen v rámci Share Dealu nebo Asset Dealu, je vleklý a komplexní proces. Každopádně neexistuje jediná správná cesta. Každá koupě podniku vyžaduje zvažování výhod a nevýhod a provedení vlastního individuálního testu, na jehož základě lze rozhodnout, která forma transakce je více vhodná. V závislosti na konkrétních potřebách jsou myslitelné rovněž všechny smíšené formy a jiné varianty Share Dealu a Asset Dealu, které jsou v praxi zcela obvyklé.

Experti společnosti SAXINGER Vám v tomto ohledu rádi poradí. Vezměte si kontakt přímo na nás.

Máte jinou prosbu v oblasti společenského práva? Zde se dozvíte více o našem společensko-právním poradenství.