Mezinárodní právní poradenství

Hledáte mezinárodní advokátní kancelář? SCWP Schindhelm je na Vaší straně a se svými mezinárodními odbornými týmy Vám radí kompetentně, efektivně a s cennými zkušenostmi přímo na místě. Informujte se předem online o široké škále témat mezinárodního obchodního práva.

 

Proces Mergers & Acquisition


Obsah


Co se rozumí pod pojmem „proces M&A“?

Párový pojem Mergers & Acquisitions se etabloval jako součást strategického managementu, i jako pojem ve vědecko-ekonomickém způsobu vyjadřování. Proces M&A označuje zpravidla fúzi nebo sloučení dvou podniků do jedné právní a ekonomické jednotky, přičemž nejméně jeden z těchto podniků ztrácí svou dřívější právní samostatnost (anglicky: „merger“). Oproti tomu se při nabývání podnikových jednotek nebo celého podniku žádný ze zúčastněných podniků nemusí vzdát své právní samostatnosti (anglicky: „acquisition“). Kupujícímu jde při akvizici zpravidla o to, získat ekonomický vliv na cílový objekt, tak říkajíc vyměnit kormidelníka, zatímco stavba lodi zůstane stejná. 

Jaké jsou cíle procesu Mergers & Acquisitions?

Cíle procesu M&A mohou být rozmanité a závisejí přitom vždycky na aktuálních okolnostech. Povětšinou směřují procesy M&A k následujícímu

  • zlepšit pozici na trhu, ovládání trhu, příp. zvýšit obrat
  • převzít osvědčené procesy nebo zkušené zaměstnance nebo
  • integrací s cílovým podnikem (anglicky: „target“) využít synergické efekty, které mají pozitivní vliv na ziskovost (anglicky: „Return on Investment“) nabývajícího podniku.

Jaké jsou fáze procesu M&A?

Typicky lze koupi podniku rozdělit do pěti fází:

1. Přípravná fáze a fáze zahájení jednání o smlouvě

Na začátku je v přípravné fázi a fázi zahájení jednání o smlouvě prodávajícím učiněno strategické rozhodnutí, zda chce podnik nebo část podniku prodat a popřípadě, jakou cestou se má tato transakce uskutečnit. V zásadě lze podnik prodat a převést dvěma způsoby. Při (i) Share Dealu se prodávají a převádějí podíly na cílové společnosti kupujícímu, při (ii) Asset Dealu se převádějí jednotlivé majetkové předměty (investiční majetek) (např. pozemky, stroje) na kupujícího. 

2. Fáze prověřování podniku (Due Diligence)

Po přípravné fázi a fázi zahájení jednání o smlouvě následuje fáze prověřování a analýzy podniku. Toto se také označuje jako prověřování/test Due Diligence. Při ní kupující a jeho poradci podrobí cílový podnik intenzivnímu prověřování, aby se daly tímto způsobem u cílového podniku identifikovat podstatná a hrozící rizika. I při koupi středně velkého podniku se důrazně doporučuje provést fundované prověřování se zapojením expertů.

3. Fáze jednání o smlouvě a následný podpis smlouvy (Signing)

Již během nebo nejpozději po ukončení prověřování Due Diligence se zúčastněné strany zabývají jednáním o smlouvě o koupi podniku. Zda je správný Share Deal nebo Asset Dealzávisí vedle zájmu smluvních stran také na množství právních a daňových kritérií. Tak se při Share Dealu přebírají obvykle všechny, tedy i kupujícímu eventuálně neznámé smluvní vztahy a závazky cílové společnosti. Naproti tomu při Asset Dealu přebírá kupující často pouze ty smluvní vztahy a závazky, které strany ve smlouvě o koupi podniku konkretizovaly. Přitom se toto děje obvykle s nákladným sestavováním inventárního seznamu a dalších seznamů, které jsou připojeny jako přílohy ke smlouvě o koupi podniku. Následný podpis smlouvy o koupi podniku se označuje jako Signing.

4. Fáze realizace

Po podpisu připraví smluvní strany realizaci smlouvy o koupi podniku. Podmínky realizace, které jsou zamýšlené ve smlouvě o koupi podniku, musí být přitom provedeny ke dni realizace. Někdy vyžaduje koupě podniku např. souhlas kartelového úřadu nebo souhlas určitých grémií (např. dozorčí rada, poradní sbor) anebo absenci podstatného škodlivého vývoje cílového podniku. Někdy smlouva o koupi podniku předpokládá, že mezi zúčastněnými stranami existují vedlejší dohody, které je třeba v den realizace nebo ke dni realizace podepsat. Jako vedlejší dohoda se rozumí například uzavření svěřenecké smlouvy se zplnomocněným správcem k zajištění části kupní smlouvy pro případ eventuálních nároků ze záruky, uzavření (separátních) dohod o převodu nebo poskytnutí půjčky společníkům cílové společnosti novým společníkem.

5. Fáze integrace a opatření po uzavření smlouvy o koupi podniku

Integrace koupeného podniku vyžaduje značné manažerské zdroje. Pokud se v cílovém podniku i přes jeho prodej delší dobu pracuje jako by se nic nestalo, bude mnohem těžší později prosazovat nějaké změny. Konkrétní opatření k realizaci, jako například společné tiskové prohlášení a oznámení o změně dodavatelům a zákazníkům, by se mělo uskutečnit pokud možno co nejrychleji. Připojení cílového podniku na počítačové struktury kupujícího představuje rovněž obvykle důležité opatření integrace. Pokud se nezačne s nutným přizpůsobováním a reorganizací bezprostředně po koupi podniku, může se vytratit cenná dynamika. Jestli je koupě podniku pro kupujícího úspěšná, závisí hlavně na fázi integrace. Akviziční cíle nebo cíle, spojené s fúzí, vytčené na začátku, jako například zvětšení tržní pozice, nebo využití synergických efektů, mají být dosaženy pokud možno efektivně a úspěšně.

Jak mohou být úspěšně vytvářeny projekty M&A/procesy M&A?

Kvóta neúspěšnosti procesů M&A, které nebyly pod dohledem odborníků-profesionálů, se pohybuje v pásmu 50 % až 80 %. Při chybějící Due Diligence často nedojde k požadovanému prosazení synergických efektů a k využití růstového potenciálu. Tady se projevuje zejména význam pečlivé podnikové analýzy před uzavřením smluv, která vytváří výchozí bod ke strukturalizaci vytčeného procesu změny.

Existuje tenká hranice mezi neúspěchem a úspěchem. Často lze zabránit neúspěchu respektováním následujících 6 faktorů:

1. Včasným rozvržením postupů
2. Stanovením optimální kupní ceny
3. Stanovením optimálního časového okamžiku
4. Pečlivým vyhodnocením šancí a rizik (Due Dilligence)
5. Bezchybným projednáním smlouvy a
6. Profesionální integrací.

Právní podpora při procesu M&A

Rozhodování o koupi či prodeji podniku s sebou přináší nejen právní, ale i obchodní a zčásti i emocionální výzvy.

SCWP Schindhelm, jako profesionální poradce, přitom pomáhá proces M&A nejen dovést k úspěchu, ale pomáhá i jako podpora pro podnikatele a management.  
 

Ohledně individuálního poradenství k tématu M&A si na nás vezměte přímo Kontakt.

Máte jinou prosbu v oblasti společenského práva? Zde se dozvíte více o našem společensko-právním poradenství.