Mezinárodní právní poradenství

Hledáte mezinárodní advokátní kancelář? SCWP Schindhelm je na Vaší straně a se svými mezinárodními odbornými týmy Vám radí kompetentně, efektivně a s cennými zkušenostmi přímo na místě. Informujte se předem online o široké škále témat mezinárodního obchodního práva.

 

Nejdůležitější věci ohledně Due Diligence


Obsah


Co je Due Diligence?

Due Diligence doslovně přeloženo znamená „náležitá péče“. V oblasti M&A znamená Due Diligence tedy zejména náležitou péči v rámci nadcházející transakce. Prověřování/test Due Diligence (krátce také „DD“) představuje analýzu rizik, v jejímž rámci je cílový podnik komplexně odborně posuzován, zejména s ohledem na jeho právní, daňové a ekonomické struktury a poměry, s cílem odhalit relevantní rizika, rozpoznat optimalizační potenciál a vypracovat vhodnou strukturu transakce.

Výsledky Due Diligence jsou zaznamenány ve zprávě o Due Diligence („DD-Report“). Účastníci nadcházející transakce mohou na základě zprávy o DD a na základě v ní obsažených doporučení učinit fundované rozhodnutí pro nebo proti koupi podniku, příp. prodeji podniku a konkrétně je realizovat. Vedle nákupu podniků je prověřování ve formě Due Diligence potřebné i při nemovitostních transakcích nebo před vstupem na burzu.

Co je v rámci Due Diligence prověřováno?

Due Diligence provádějí externí poradci. Zahrnuje různé dílčí oblasti, přičemž konkrétní rozsah závisí na různých faktorech, jako např. velikost cílového podniku, oblast podnikání etc. Zvlášť velký význam má prověřování právních a daňových faktorů, jakož i prověřování financí. Pokud to oblast podnikání cílového podniku vyžaduje, je obvyklé rovněž prověřování dalších specifických aspektů. 

1. Legal Due Diligence

V rámci Legal (právní) Due Diligence jsou prověřovány mimo jiné společensko-právní poměry (společensko-právní struktura, chain of title, orgány společnosti etc.), pracovně-právní aspekty, smluvní vztahy se zákazníky a dodavateli, dodržování nařízení o ochraně dat, porušování souhlasů (viz též Compliance Due Diligence), rizika z existujících nebo očekávaných právních sporů a průmyslová práva.

2. Tax Due Diligence

V rámci Tax (daňové) Due Diligence je cílový podnik analyzován s ohledem na aktuální daňově-právní situaci a s ohledem na budoucí daňový vývoj objektu transakce. Představuje proto způsob předběžného prověřování podniku.

3. Financial Due Diligence

Financial (finanční) Due Diligence představuje analýzu majetkové, výnosové a finanční situace cílového podniku a má značný význam zejména pro výpočet kupní ceny a pro stanovení druhu kupní ceny (variabilní kupní cena / Earn Out nebo fixní kupní cena / Locked Box).

4. Commercial Due Diligence

V rámci Commercial (komerční) Due Diligence dochází k analýze obchodního modelu a trhu, zejména s ohledem na trvale udržitelný rozvoj cílového podniku. Je často provázena (finanční) Financial Due Diligence.

5. Environmental Due Diligence

Enviromental (enviromentální) Due Diligence slouží k analýze rizik pro životní prostředí, která s sebou přináší cílový podnik, tzn. taková, která vycházejí sama z cílového podniku a taková, jimž je cílový podnik vystaven.

6. Technical Due Diligence

V rámci Technical (technické) Due Diligence se prověřuje technický stavzařízení v podniku. Dále se vypracovává prognóza ohledně zbývající doby životnosti a je prověřována kvalita vyráběných výrobků.

7. Compliance Due Diligence

Compliance Due Diligence je často součástí Legal Due Diligence.Význam Compliance Due Diligence ovšem v minulých letech výrazně vzrostl, takže ve velkých transakcích může Compliance Due Diligence představovat samostatnou dílčí oblast. Zabývá se eventuálními riziky a porušeními cílového podniku v oblasti Compliance. Přitom se prověřuje mimo jiné existující praxe cílového podniku v oblasti Compliance. Obvyklé oblasti prověřování jsou zejména porušení hospodářské soutěže, kartelového práva a práva na ochranu osobních údajů, relevantní jsou kromě toho ale i korupční delikty a praní špinavých peněz.

Legal a Compliance Due Diligence je prováděna advokáty, oblasti daní a financí, včetně komerční oblasti, jsou prováděny daňovými poradci a auditory. Enviromentální a technickou Due Diligence provádějí experti s odpovídajícími odbornými znalostmi. Je ale vždy zapotřebí úzké interdisciplinární spolupráce s poradci, aby byl dosažen co nejlepší výsledek. Zejména musí být brán zřetel na veškerá rizika odhalená v rámci prověřovaných oblastí v rámci smluvní úpravy.

Bez znalostí o rizikách, které jsou zjištěny v rámci Due Diligence, nemůže dojít k optimální smluvní úpravě. Obsah prověřování prostřednictvím Due Diligence je třeba v jednotlivých případech přizpůsobit cílovému podniku. Jedná-li se o malý tuzemský cílový podnik bez dceřiných společností, který podniká v málo rizikové oblasti, je obsah prověřování menší, než u mezinárodně činného koncernu s množstvím dceřiných společností a společností, řízených ještě těmito dceřinými společnostmi.

Red Flag nebo Full Scope Due Diligence?

S ohledem na rozsah Due Diligence lze rozlišovat mezi „Full Scope Due Diligence a „Red Flag Due Diligence“.

Red Flag Due Diligence se zaměřuje na to, vyhledat možné Deal Breaker. Zde se upouští od podrobného, objasňujícího vylíčení podnikové struktury. Red Flag Due Diligence se nabízí zejména v těch případech, kdy (například z časových důvodů) má být upuštěno od úplné Due Diligence (Full Scope).

Možné jsou samozřejmě kombinace obou modelů. Tak mohou být jednotlivé oblasti podrobněji prověřeny, pokud je to vyžadováno, protože mají tyto oblasti v konkrétním případě zvláštní význam nebo protože existují náznaky zvláštních rizik.

Rovněž může být například z důvodu efektivnosti a nákladovosti avizováno, že se začne s Red Flag Due Diligence. Pokud nejsou zřejmí Deal Breaker a pokud se rozhodnutí pro koupi podniku upevnilo, pak lze přejít k Full Scope Due Diligence.

Kdo objednává Due Diligence?

Due Diligence lze rozlišit nejen podle oblastí prověřování, ale i podle toho, kdo prověřování objednává – kupující nebo prodávající.

Objednává-li kupující Due Diligence, pak hovoříme o Due Diligence kupujícího, příp. o Buyer Due Diligence nebo o Buy Side Due Diligence. Je-li objednatelem prodávající, pak hovoříme o Due Diligence prodávajícího, příp. o Vendor Due Diligence.

Objednává-li kupující Due Diligence, pak tím sleduje odhalení eventuálních rizik, příp. též rizik, snižujících hodnotu podniku, a odstranění těchto rizik ještě v přípravném stádiu transakce, nebo tato přiměřeným způsobem pokrýt, například zárukami a/nebo povinností převzetí nároků. Pokud jsou odhalena závažná rizika, mohou takováto Deal Breaker vést až k přerušení jednání.

Vendor Due Diligence („VDD“) je prováděna častěji, než Buyer Due Diligence („BDD“). Pomocí VDD sleduje prodávající cíl, získat objektivní prověření svého podniku. Tím mají být odhalena a poté odstraněna možná rizika, která ohrožují prodej podniku nebo snižují požadovanou prodejní cenu, a to již v přípravném stádiu, ještě před navázáním kontaktu s potenciálními kupci. Cílem je rozpoznat potenciál růstu hodnoty a tento optimalizovat, příp. některé optimalizační procesy vynechat. Touto cestou může být zjištěno reálné ohodnocení podniku a rámec kupní ceny.

Zpráva z VDD, často označovaná též jako Fact Book, se předkládá potenciálním zájemcům na začátku jednání, po podpisu odpovídající dohody o mlčenlivosti. Potenciální kupci tak obdrží fundovaný a transparentní přehled o cílovém podniku. VDD se postupem času osvědčila též v rámci dražebních a aukčních řízení jako standard.

Prodávající je tak bez starostí, že kupující v rámci Due Diligence kupujícího odhalí možná rizika, snižující hodnotu podniku, nebo dokonce Deal Breaker, která byla samotnému prodávajícímu neznámá a které mohl v přípravné fázi odstranit. Prodávající zná po prověření prostřednictvím VDD svou vyjednávací pozici a může sestavit prodejní strategii společně se svými poradci.

Z hlediska kupujícího je třeba dát pozor na to, aby, i když je zpráva z VDD sestavena externími poradci, se nezřekl vlastního, ale již zredukovaném prověření cílového podniku.   

Jaký je průběh Due Diligence?

Průběh Due Diligence závisí na tom, zda se jedná o Buyer nebo Vendor Due Diligence a také na tom v jak velkém rozsahu se prověřuje. Zhruba lze průběh Due Diligence popsat následovně:

BDD:

 1. Přizvání poradců (advokáti, daňoví poradci, auditoři)
 2. Podepsání dohody o mlčenlivosti
 3. Sestavení seznamu požadavků o informace ze strany poradců
 4. Sepsání dokumentů prodávajícím
 5. Zpřístupnění dokumentů v databázi pro kupujícího a jeho poradce, vyhodnocení podkladů, u nevyřešených dotazů zahájit proces Q&A (otázek a odpovědí)
 6. Vyhodnocení odpovědí
 7. Sestavení zprávy o DD

VDD:

 1. Přizvání poradců
 2. Poskytnutí podkladů/dokumentů pro poradce
 3. Vyhodnocení dokumentů
 4. Odstranění rizik, např. menší reorganizací, nastartováním optimalizačního potenciálu
 5. Stanovení rámce kupní ceny
 6. Předání zprávy z VDD potenciálním kupujícím (po podpisu dohody o mlčenlivosti)

Proč je Due Diligence nutná?

Jak již vyplývá z výše uvedeného, přináší s sebou provádění Due Diligence mnoho výhod. Umožňuje získat transparentní přehled o cílovém podniku, včetně jeho silných a slabých stránek a rizik. Umožňuje optimální a konkrétnímu případu přizpůsobenou úpravu smlouvy, která existující rizika výrazně snižuje. Due Diligence rovněž vytváří základ pro výpočet kupní ceny a pro tvorbu kupní ceny. Prostřednictvím Due Diligence se rovněž zabrání koupi „zajíce v pytli“ (Black Box).

Takové snížení rizik nelze dosáhnout pouhým prostřednictvím katalogu standardních záruk, neboť podnik je mnohem víc, než jeho aktiva a pasiva. Neustálé změny v podniku by měly být posuzovány v každém jednotlivém případě.

Kromě toho může být prostřednictvím Due Diligence sníženo též osobní riziko ručení ze strany jednatelů společnosti, neboť dle judikatury má management podniku provést Due Diligence zásadně před koupí podniku v rámci jeho povinnosti postupovat s pečlivostí při řádném vedení společnosti. 

Podpora při provádění Due Diligence

Rádi Vás podpoříme v souvislosti s provedením Due Diligence, ať už má být realizována z hlediska kupujícího nebo z hlediska prodávajícího, a s následným sepsáním smlouvy. Od sepsání dohody o mlčenlivosti, přes zpracování informací z Due Diligence, prověření a vyhodnocení, odhalení eventuálních rizik v rámci individuálního poradenství, až k odpovídajícímu sepsání smlouvy, jsme Vám s našimi dlouhodobými expertizami rádi k dispozici.

Ohledně individuálního poradenství k tématu Due Diligence si na nás vezměte přímo Kontakt.

Máte jinou prosbu v oblasti společenského práva? Zde se dozvíte více o našem společensko-právním poradenství.