Inhalt

SCWP Schindhelm COVID-19-Unit

V souvislosti s aktuálními událostmi kolem propuknutí a šíření koronaviru vyvstávají četné právní otázky. Skupina SCWP Schindhelm COVID-19-Unit se skládá z našich odborníků na nejvíce dotčené právní oblasti. Má za úkol informovat Vás o aktuálních právních problémech.

Program na podporu zaměstnanosti Antivirus

Program Antivirus je cílený program vlády ČR na podporu zaměstnanosti, jehož cílem je částečná kompenzace nákladů zaměstnavatele vynaložených za dobu překážek v práci, které nastaly v souvislosti s rozšířením nemoci COVID 19. Pro koho je tento příspěvek určen, pro koho naopak ne a jaké jsou konkrétní režimy a výše příspěvku?

Dopad současných legislativních opatření do nájemních vztahů

(Stav 28. 04. 2020) V rámci současné krize došlo v České republice k přijetí několika legislativních aktů zasahujících jak do nájmu bytu, tak do nájmu podnikatelských prostor. O jaké konkrétní změny se jedná?

Vstup cizinců na území ČR za účelem výkonu ekonomické činnosti po 27.04.2020

Vláda ČR krizovým opatřením ze dne 23.04.2020 nově rozšířila okruh výjimek, kdy je možné, aby cizinec vstoupil na území ČR a dále stanovila podmínky, které musí cizinec v případě vstupu splnit. Nově tak bude umožněn vstup občanům z EU za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to po splnění podmínky o předložení dokladu vydaného lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzujícím, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARSCoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny.

Lex Covid

Dne 20.4.202 podepsal prezident ČR nový zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (tzv. Lex Covid). Cílem tohoto zákona je reagovat na důsledky mimořádných opatření přijatých orgány veřejné moci v souvislosti se současnou situací a pokusit se tak zmírnit dopad těchto opatření v soukromoprávní i obchodní sféře. Zákon upravuje čtyři základní okruhy, a to zvláštní ustanovení o možnosti prominutí zmeškání lhůt, zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám, zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu a exekucím. Lex Covid také omezuje smluvní úrok z prodlení nad aktuální roční zákonnou sazbu. (Stav k 20.4.2020)

Opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a jejich dopad do pracovněprávních vztahů

(Stav k 14.4.2020) Zaměstnavatelé jsou v současné době vystaveni nutnosti reagovat na rozsáhlá opatření orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 (koronavir), přizpůsobovat jim svůj provoz a rovněž musí přijímat i řadu personálních opatření. Vláda České republiky připravila projekt Antivirus s cílem zachovat co nejvyšší počet pracovních míst a je připravena ve velké míře kompenzovat zaměstnavatelům mzdy zaměstnanců.

Souhrn opatření vlády na podporu podnikatelů

(aktualizováno 14. 04. 2020) Vláda ČR připravila následující opatření, která mají za cíl především podpořit podnikatele v této krizové době. Další opatření na podporu ekonomiky by měla následovat po zastavení šíření COVID-19. Vláda ČR přislíbila podpořit českou ekonomiku částkou ve výši 100 mld. Kč a garancemi ve výši 900 mld. Kč