Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné od 10. 09. 2020

V důsledku zhoršující se epidemické situace šíření onemocnění COVID – 19 přijalo dne 09. 09. 2020 Ministerstvo zdravotnictví další mimořádné opatření, kterým se s účinností od 10. 09. 2020 do odvolání zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb.

Mimořádné opatření obsahuje celou řadu výjimek pro specifické provozy, pro převážnou většinu zaměstnavatelů je však podstatná výjimka písm. n), podle které se zákaz nevztahuje na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Pakliže není možné dodržet stanovenou vzdálenost jednotlivých osob na pracovišti, je ochrana dýchacích cest ve všech provozovnách, jakož i výrobních závodech, administrativních prostorách povinná.

Úplné znění mimořádného opatření bylo zveřejněno na stránkách Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf