Dopad současných legislativních opatření do nájemních vztahů

Stav: 28. 04. 2020

V rámci současné krize došlo v České republice k přijetí několika legislativních aktů zasahujících jak do nájmu bytu, tak do nájmu podnikatelských prostor.

Nájem bytu

  • Vláda ČR přijala Nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů.

Podle tohoto nařízení je s účinností od 24. 04. 2020 stanoveno, že nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účinnosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného opatření, tj. po dobu platnosti krizových a mimořádných opatření , při epidemii zvyšovat.

  • Na základě zák. č. 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, který vstoupil v účinnost dne 27. 04. 2020
    • pronajímatel nemůže v ochranné době (tj. od účinnosti tohoto zákona do 31.12.2020) nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo ode dne 12. března 2020 do 30. června 2020 a v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.

Nájem prostor sloužících k podnikání

  • Na základě zák. č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který vstoupil v účinnost dne 27. 04. 2020
    • pronajímatel nemůže v ochranné době (tj. od účinnosti tohoto zákona do 31.12.2020) nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo ode dne 12. března 2020 do 30. června 2020 a v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se problematiky nájemních vztahů se na nás neváhejte obrátit.