Prodloužení programu ochrany zaměstnanosti – Antivirus

Vláda České republiky dne 24. 08. 2020 rozhodla o prodloužení programu Antivirus, konkrétně programu „Antivirus A“, který zmírňuje přímé dopady nákazy COVID-19 (překážky pro případ karantény zaměstnance nebo částečného, popř. úplného omezení provozu na základě krizového opatření nebo nařízení příslušným úřadem) a „Antivirus B“ (překážky na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření nákazy COVID-19 nebo karantény či péče o dítě u většího počtu zaměstnanců), a to do 31. 10. 2020.

Výše uvedené podpůrné programy by měly být po jejich skončení nahrazeny novou úpravou podpory zaměstnanosti tzv. „kurzarbeit“. Ta bude muset být přijata formu zákona a bude jí předcházet legislativní proces schvalování Parlamentem České republiky. O konečné podobě tohoto institutu se t.č. vedou rozsáhlé diskuze v rámci jednání tripartity; rozdílné pohledy mají i jednotliví členové vlády. Zaměstnavatelům tedy nezbývá než průběžně sledovat proces schvalování této nové právní úpravy.

Program „Antivirus C“ (prominutí pojistného na sociální pojištění u zaměstnavatelů s méně než 50-ti zaměstnanci) prodloužen nebyl, končí tedy k 31. 08. 2020.

Obdobně počínaje 01. 09. 2020 budou osoby samostatně výdělečně činné povinny opětovně hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Doplacení rozdílu mezi výší záloh na pojistné a výší pojistného se zohledněním odpuštění minimálních záloh za období březen až srpen 2020 budou tyto osoby povinny provést až s řádným vyúčtováním za rok 2020.