Novela zákona o pobytu cizinců

Dne 18. 06. 2019 schválila poslanecká sněmovna vládní návrh novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Novela vstoupí v účinnost v červenci 2019.

Cílem novely bylo kromě jiného zjednodušení administrativy spojené s náborem pracovních sil z tzv. třetích zemí (tj. zemí mimo EHP a Švýcarska) a omezení nekalých praktik některých náborářů a pracovních agentur. Tito organizovaným způsobem „přetahovali zaměstnance“, pro které jiný zaměstnavatel zajistil vyřízení nezbytného pracovního a pobytového povolení (zaměstnaneckou kartu) a investoval v souvislosti s náborem takového zahraničního zaměstnance nemalé prostředky do formálně i časově náročného řízení. V praxi pak nebylo výjimkou, že k újmě původního zaměstnavatele, zahraniční zaměstnanec okamžitě po příjezdu na území České republiky nastoupil k jinému zaměstnavateli nebo se u původního zaměstnavatele nechal zaměstnat pouze na velmi krátkou dobu a pak uzavřel pracovní poměr s agenturou práce.

Mezi nejvýznamnější změny tak z pohledu zaměstnávání cizinců ze třetích zemí na našem území patří zejména zavedení určitých omezení pro držitele zaměstnanecké karty. Změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele bude držitel zaměstnanecké karty povinen oznámit Ministerstvu vnitra České republiky nejméně 30 dnů před takovou změnou. Změnit zaměstnavatele bude držitel zaměstnanecké karty oprávněn nejdříve 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty. Toto omezení nebude platit v případě rozvázání pracovního poměru na základě důvodů uvedených v zákoníku práce, včetně zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve zkušební době, pokud cizinec tyto důvody současně s oznámením prokáže.

Držitel zaměstnanecké karty dále nebude oprávněn změnit zaměstnavatele nebo nastoupit na pracovní pozici, bude-li budoucím zaměstnavatelem agentura práce. Držitel zaměstnanecké karty, který na území přicestuje na základě vládou schváleného programu, bude oprávněn změnit zaměstnavatele nejdříve po uplynutí doby, na kterou byla tato zaměstnanecká karta vydána.

Kromě výše uvedeného novela upravuje zákonné zmocnění vlády k vydání kvót pro ekonomickou migraci ze zemí mimo Evropskou Unii prostřednictvím vládního nařízení, ve kterém vláda stanoví transparentní kvóty pro náběr žádostí o vydání víza, popř. povolení k dlouhodobému pobytu za některými výdělečnými účely. Kvóty budou procházet každoroční revizí, na jejímž základě budou přehodnocovány např. v závislosti na vývoji ekonomického cyklu. Mechanismus kvót má také za cíl co nejvíce vyloučit z procesu podávání žádostí na zastupitelských úřadech zprostředkovatelské subjekty.

Novela proto zavádí tzv. mimořádné pracovní vízum. Mimořádná pracovní víza se budou vydávat cizincům, kteří získali povolení k zaměstnání a jejich pobyt na území bude trvat déle než 90 dní a budou udělována na základě podmínek stanovených výše zmíněným nařízením vlády. Mimořádné pracovní vízum má za cíl zjednodušení a urychlení migrace za účelem zaměstnání, a to zejména jako opatření k řešení nedostatku pracovních sil na českém trhu. Vláda tak může v případě nedostatku pracovníků na trhu práce v určitém odvětví nebo profesi nebo v případě mimořádné situace na trhu práce stanovit pro taková odvětví a profese, ve kterých by měl být cizinec zaměstnán, maximální počet žádostí, určit státní příslušnost žadatelů, do kdy je možné žádost podat a dále určit podmínku, že zaměstnavatelem cizince nesmí být agentura práce, nebo že zaměstnavatelem může být pouze účastník vládou schváleného programu.